Mỏi mòn con mắt góc trời Âu,
Lủi thủi quê hương trải nỗi đau.
Góc bể mai, chiều cam đã giận.
Chân trời khuya sớm héo gan sầu.
Ba sinh lỡ dở đường duyên nợ.
Muôn dặm phôi pha đám lửa dầu.
Ngẩm lại cuộc đời thêm chán ngán,
Một mình trằn trọc suốt canh thâu.


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ