-Vua cấp tiến Thành Thái *

Bửu Lân là vua thứ mười
      Nguyên niên Thành Thái lên ngôi Nguyễn Triều
Tìm tòi học hỏi quyết theo
Văn minh Tây Nhật là điều canh tân

Đông Du cầu viện âm thầm
Cứu nước, cứu dân… Ngài mãi lo âu
Toàn quyền Pháp quốc dễ nào
Buộc Vua thoái vị… Vũng Tàu biệt giam

Lưu đày lẻ hai chục năm
Châu Phi đảo nhỏ xa xăm biển trời
Vị vua cấp tiến một thời
Danh thơm còn đó tuyệt vời sử xanh…


Thiềng Đức - 28/3/2010
* (1879-1954)
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du