Chếch nửa vầng trăng một nước non.
Một cây thôi đã khó nên hòn.
Kêu sương tiếng nhạn hơi ròng rã,
Nhớ nước chim quyên gáy héo mòn.
Lạch tống quanh nhà xô cuộn cuộn,
Đồng hồ trên vách đánh bon bon.
Mực mài nước mắt tình không cạn.
Vợ hỡi vợ! Con hỡi con!


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ