Hôn em chút chút lấy tình
Em hôn chút chút một mình anh thôi
Thế rồi chút chút lên ngôi
Lâu ngày chút chút thành đôi vợ chồng.
(http://vuhuu.edu.vn/null/Ebook/Phe_Binh/bai4_9-1.htm)