Ai mở cho tung mấy cửa thành,
Tư bề lạ mặt lính ai canh?
Ngùi trong bể Á tàu phun khói,
Chạnh nhớ trời Phi liễu rũ mành.
Trách bớ cao xanh sao chẳng đoái,
Lạc loài đen bạc nỡ cho đành.
Sống thừa thôi có mong gì nữa,
Đành để quê người gởi tử sanh.


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ