Tôi nghĩ tên tác giả phiên âm là Doanh là hợp lý hơn.

Giữ nước mưu thành, chê Lã Vọng.
Thuận trời công toại, thách Trương Lương