Hỡi các bạn trầm luân ẩn dật
Làm khổ thân vì giấc mơ tiên
Đường mây đừng khoá cổng liền
Để cho nhiều kẻ chán tiên quay về

tửu tận tình do tại