Tiếc công Bình Định xây thành
Để cho Quảng Nghĩa vô giành thủ khoa


Khoa thi Nhâm Tý 1852 tổ chức đầu tiên tại Bình Định, người Quảng Ngãi đậu thủ khoa (đặc biệt khoa thi chót của triều Nguyễn Mậu Ngọ 1918 tổ chức tại Huế chung cho các sĩ tử xứ Nghệ, thủ khoa cũng người Quảng Ngãi, là ông Phạm Trinh xã Chánh Lộ, Tư Nghĩa).

Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973