Ngồi buồn tước lạt, bẻ cò,
Dù thương cho mấy giả đò không thương.
Thương chi, thương dại thương khờ,
Trong nhà không khóc ra bụi bờ khóc than.
Một ngày làm được năm quan,
Cũng đi tìm bạn thở than đôi lời.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973