Trương Duyệt 張說 (667-730) tự Đạo Tế 道濟, Duyệt Chi 說之, người Lạc Dương đời Đường, làm quan 4 triều Võ Hậu, Đường Trung Tông, Duệ Tông, Huyền Tông. Đời Đường Huyền Tông ông giữ chức Tể tướng, được phong Yên quốc công. Tác phẩm có Trương Yên công tập 張燕公集.

Ông cùng Hứa quốc công Tô Đĩnh 蘇頲 tề danh, người đời gọi là Yên Hứa đại thủ bút 燕許大手筆.

 

Tuyển tập chung