Tám hàng mỗi hàng tám con
Cờ mao thêu rồng năm sắc
Ngậm ly gõ móng thành nhạc
Chúc thọ dốc hết lòng son

tửu tận tình do tại