Tô Đĩnh 蘇頲 (670-727) tự Đình Thạc 廷碩, người Tây An, Ung Châu đời Đường, con của quan Trung thư môn hạ Tô Nhượng, quê ở Vũ Công. Ông thuở nhỏ thông minh dĩnh ngộ, liếc mắt qua đã hiểu nghĩa nghìn dòng, sở trường về lối văn chế cáo và phú tụng, có bạn đồng liêu với Tô Nhượng là Vi Tự được thăng chức Trung thư xá nhân. Tô Nhượng làm bài quan cáo, Tô Đĩnh làm bài từ, Tiết Tắc viết, thiên hạ gọi là Tam kỳ tuyệt. Chu Ngạn Vân là đạo sĩ ở quán Đông Minh để kỷ niệm công đức Tôn sư. Chu đến nói với Tô Nhượng: Tôi muốn làm một việc lưu lại đời sau, dám phiền đại nhân cho các quý công tử giúp sức. Xin cậu Năm (Tô Đĩnh) làm văn bia, cậu Sáu viết, cậu Bảy khắc vào đá. Tô Nhượng mỉm cười thầm phục đạo sĩ là người biết, bèn sai các con làm theo ngay.

Tô Đĩnh đỗ tiến sĩ cuối đời Vũ Hậu (680-705), lại đỗ…

 

Tuyển tập chung