Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tề Cán (1 bài)
- Trương Cửu Linh (18 bài)
- Lý Ung (1 bài)
- Từ An Trinh (2 bài)
- Thôi Thực (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/02/2012 09:34 bởi hongha83
Ngưu Tiên Khách 牛仙客 (675-742), người xứ Thuần Cô, Kính Châu (nay là Linh Đài, Cam Túc). Ông là hậu duệ của Thượng thư Bộ Công Ngưu Hoằng 牛弘. Ban đầu, Ngưu Tiên Khách làm chức quan nhỏ ở huyện, sau nhờ lập nhiều chiến công được chuyển làm Tư mã Thao Châu. Ông làm đến các chức Thái phó Thiếu khanh, Công bộ Thượng thư, Đồng Trung thư môn hạ tam phẩm. thêm chức Tả tướng, được phong U quốc công.

Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011