Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Cửu Linh (18 bài)
- Ngưu Tiên Khách (1 bài)
- Tề Cán (1 bài)
- Lý Long Cơ (5 bài)
- Từ An Trinh (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/02/2009 15:59 bởi hongha83
Lý Ung 李邕 (678-747) tự Thái Hoà 泰和, quê ở Giang Đô, Dương Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tô), là một thư pháp gia, con của Lý Thiện 李善. Lý Kiệu nhận thấy ông có tài năng, thời Võ Hậu, được tiến cử làm Tả thập di. Lý Ung tính cương trực, hay can ngăn nên bị giáng chức. Thời Đường Huyền Tông được cử giữ chức Lang trung bộ Hộ. Sau này vì chống quyền thần Diêu Sùng nên lại phải đi làm Tư mã Quát Châu (tỉnh Chiết Giang) rồi Thứ sử Trần Châu (Hoài Dương, Hà Nam) rồi xung đột với Trương Duyệt, bị tố cáo hành vi phạm pháp và bị tử tội. Sau được ân xá và bị đày đi Tuân Hoá (Linh Sơn, tỉnh Quảng Đông) rồi lại được làm Thái thú Bắc Hải (tỉnh Sơn Đông) nhưng bị tể tướng Lý Lâm Phủ ghét, tìm cớ sai phạm, sai đánh bằng gậy cho đến chết.