Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngưu Tiên Khách (1 bài)
- Trương Cửu Linh (18 bài)
- Lý Ung (1 bài)
- Từ An Trinh (2 bài)
- Thôi Thực (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/05/2014 14:52 bởi tôn tiền tử
Tề Cán 齊澣 (675-746) tự Tẩy Tâm 洗心, người Nghĩa Phong, Định Châu (nay thuộc An Quốc, Hà Bắc), đỗ tiến sĩ đầu năm Thánh Lịch. Năm Đại Túc thứ nhất (701), ông nhậm Bồ Châu ty pháp tham quân, năm Khai Nguyên làm Trung thư xá nhân, năm thứ 14 từ Biên Châu thứ sử làm Thượng thư hữu thừa, rồi Sử bộ thị lang, cuối cùng làm Bình Dương thái thú. Ông còn 2 bài trong Toàn Đường thi, và Toàn Đường thi bổ biên chép thêm 1 bài, Toàn Đường văn có 2 thiên.