Hung Nô nối Quy Sa
Triều đình cử Hổ Nha
Nhiên Minh thay phong tục
Khứ Bệnh quên tình nhà
Đăng đàn ngời lễ tướng
Lên ải rạng quân ta
Gió bắc rền trống Hán
Ngựa biên nhớ khèn Hồ
Rợp cờ quân tề chỉnh
Cao mũ rợn kẻ tà
Khải hoàn bõ lao khổ
Kề dòng ngự rộn hoa


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)