Từ sân nhà ngóng sông vời vợi
Cây um tùm sương khói mờ xa
Đàn chim bay lượn la đà
Đau lòng gió bấc thuyền ta đang về

tửu tận tình do tại