Thượng Quan Chiêu Dung 上官昭容 (664-710) tên Uyển Nhi 婉兒, làm phi tần đời Đường Trung Tông, rồi làm nữ quan trong đời Võ Tắc Thiên. Bà là cháu nội của Thượng Quan Nghi. Ông nội và cha mưu lật đổ Võ Hậu thất bại, bị bắt giam rồi chết trong ngục. Nhưng bà lại được Võ Hậu và vua Trung Tông trọng dụng.