Người nhà của Chiêu Thành hoàng hậu
Thật vinh hoa châu báu khôn lường
Ngày xưa hoa rụng trong sương
Năm nay sau tuyết là hương xuân về

tửu tận tình do tại