Cha già vẫn ở miền biển bắc
Mặc con nghèo lưu lạc nam hoang
Lệ rơi thành máu hồng loang
Khóc không ra tiếng, nhìn càng lòng đau
Nơi đây gặp lại nhau bạn cũ
Trên đất này từ giã hoàn hương
Nguyện làm vạn lá rừng phong
Theo ông đến tận Lạc Dương quê nhà.