Qua chùa núi Hó thắp bó nhang vàng,
Xin cho bạn cũ lại hoàn như xưa.
Trông trời chằng thấy trời mưa,
Rồng chưa lấy nước rồng chưa kịp về.
Lựu tìm đào, đào chẳng tìm lê,
Lên non tìm quế, quế về rừng xanh.
Trách cho ai treo ngọn thắt ngành,
Cho chàng xa thiếp, cho anh xa nàng.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973