Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ,
Bộ nào rộng bằng bộ An Ba.
Em thấy anh ăn nói thật thà,
Muốn vô gây dựng cửa nhà cùng anh.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973