Nhắn bảo cùng ai đến chỗ này,
Đừng buồn đói khổ với chua cay.
Hy sinh hai chữ tua ghi nhớ,
Phấn đấu một lòng chớ chuyển lay.
Ba thước roi mây un máu nóng,
Một phen lao lý đúc gan dày.
Bất bình còn đó còn cơ hội,
Ngang dọc rồi đây cũng có ngày.


Hai bài thơ này do một nữ tù cách mệnh làm ở Côn Đảo vào khoảng năm 1920.

Nguồn: Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968