Chèo ghe xuống Vạn múc dầu,
Hỏi thăm chú lái nhức đầu bớt chưa?
– Anh chưa bớt, tôi hái lá cho xông,
Mồ hôi tôi quạt, ngọn gió lồng tôi che.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973