Tâm phúc công hầu, trải chiến chinh,
Công cao vị trọng nức mùi vinh.
Nhác đem tài tướng câu mồi hộc,
Nhàn dắt người tiên tỏ mối tình.
Con cháu noi gương, tròn tiết tháo,
Mai sau dậy tiếng, vẹn trung trinh.
Thoả tình nhà, nước bề tôi giỏi,
Trìều, nội thanh danh ở cả mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.