Gái một con trông mòn con mắt
Gái hai con, con mắt liếc ngang
Ba con cổ ngẳng, răng vàng
Bốn con quần áo đi ngang khét mù.
Năm con tóc rối tổ cu
Sáu con yếm tụt, váy dù vặn ngang


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)