Bắc thang thử hỏi trăng già,
Phải rằng phận gái mưa sa giữa trời.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975