Lên non tìm hòn đá trắng,
Con chim phượng hoàng sao vắng tiếng kêu.
Trời mưa lâu đá nọ thành rêu,
Đứa nào ở bạc, con dế nó kêu thấu trời.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973