Không đi sợ mất bụng chồng,
Có đi lại sợ cái đồng Tú Sơn.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973