Về nhà than với chồng con
Ra đi gan nát dạ mòn héo hon


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973