Ba La cuốc đất trồng hành,
Đã xinh con gái mà lành con trai.
Vạn Tượng những chông những gai,
Con gái mốc thích, con trai đen sì.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973