Đò đưa tới bến đò ngừng,
Bạn thương ta buổi trước, nửa chừng phải thương luôn.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973