Củ lang năm tiền sắc giạ,
Lúa trì trì trị giá mười hai.
Đôi ta xứng gái vừa trai,
Kết đôi phu phụ nào ai biểu đừng.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973