Tiền Hử 錢珝 tự Thuỵ Văn 瑞文, năm sinh và mất không rõ, người Ngô Hưng, đỗ tiến sĩ năm Càn Phù thứ 6 (879) đời Đường Hy Tông, năm Càn Ninh thứ 2 (892) đời Đường Chiêu Tông làm thượng thư lang, sau giữ chức Thư xá nhân. Ông là con của Lại bộ thượng thư Tiền Huy 錢徽 đời Đường, cháu ba đời của Tiền Khởi 錢起, giỏi thơ văn, có Chu trung lục 20 quyển, nay thơ còn lại một quyển, 108 bài.

 

Tuyển tập chung