Con sông dài vòng quanh đất Sở
Những đám mây một nửa ở Tần
Qua Hiện Sơn quay đầu nhìn lại
Là chia xa ải cũ cố nhân