Đường kéo thuyền dọc sông nhỏ hẹp
Cát bên bờ lở sụt gồ ghề
Đường đi đã biết hiểm nguy
Cấm thuyền nặng, chẳng ai ghi biển đề

tửu tận tình do tại