Nâng chén rượu nhìn con sóng nhỏ
Cưỡi dòng sông nhằm hướng đông xuôi
Tâm một tất giống như thước ngọc
Báo Phùng Di đã xuống thuyền rồi

tửu tận tình do tại