Đò đưa sông Vệ nghênh ngang,
Bạn hàng nô nức, sao chàng ngồi đây?


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973