Sớm mai em xuống Quán Cơm,
Thấy hòn núi Hó,
Chiều về Đồng Có thấy hòn núi Tròn.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973