Các chú tập binh!
Chú ở An Nam sinh,
Chú ở An Nam trưởng.
Chú sung chú sướng.
Chú hả chú hê.
Chú mãn hạn về,
Thuế sưu chú chết.
Họ đương chú quệ kiệt,
Thân thích chú xác xơ.
Chú nghĩ đã biết chưa?
Tây công ơn gì chú.
Tây thương yêu gì chú!
Yếm bà lại buộc cổ bà!...


Bài thơ này của Trường Đông Kinh nghĩa thục làm để kêu gọi lòng ái quốc của những người Việt Nam đi lính cho bọn thực dân Pháp. Hiện chưa rõ tác giả là ai, một số tài liệu cho tác giả là Phan Bội Châu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]