Đi chợ Tú Sơn mua lấy gánh dưa,
Về đi chợ Chùa mua lấy buồng cau.
Mua cau mua lấy buồng sai,
Mua trầu mua lấy mười hai liễng vàng.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973