Thuốc ngon chợ Huyện
Giấy quyến Sa Huỳnh
Nẩu xa mược nẩu
Chớ hai đứa mình đừng xa


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973