Chim nhàn bắt cá lòng khơi,
Thấy anh chàng chấu nhiều nơi em buồn.


Khảo dị:
Chim nhạn bắt cá lượn khơi,
Thấy anh chân chẩu nhiều nơi em buồn.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973