15.00
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sầm Tham (61 bài)
- Liễu Hồn (1 bài)
- Hoàng Phủ Nhiễm (18 bài)
- Bùi Địch (23 bài)
- Lưu Yến (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/02/2008 15:27 bởi Vanachi
Lý Hoa 李華 (715-774) tự Hà Thúc 遐叔, người Tán Hoàng 贊皇, đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên.