Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 22/02/2008 15:27 bởi Vanachi
Lý Hoa 李華 (715-774) tự Hà Thúc 遐叔, người Tán Hoàng 贊皇, đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên.