15.00
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Sầm Tham (61 bài)
- Lý Hoa (5 bài)
- Hoàng Phủ Nhiễm (18 bài)
- Bùi Địch (23 bài)
- Lưu Yến (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/04/2014 16:39 bởi tôn tiền tử
Liễu Hồn 柳渾 (715-789) vốn tên Liễu Tải 柳載, tự Di Khoáng 夷曠, Duy Thâm 惟深, người Tương Dương, danh tướng đời Đường. Ông mồ côi từ nhỏ nhưng có chí học, đỗ tiến sĩ, làm Giám sát ngự sử, Viên Châu thứ sử, Tả tán kỵ thường đãi, Tuyên Thành huyện bá, Đồng trung thư môn hạ bình chương sự. Trước tác của ông có 10 quyển.