Núi trong hồ chừ xanh trên sóng
Quế rì rào chừ mưa mịt mù
Anh về chừ xuân sớm
Đầy núi chừ cỏ xanh
Sáng giả (gạo) chiều múc (nước) chừ tâm không cầu
Nhà suối cửa đá chừ thân về đâu
Núi đông núi tây chừ đầy mây trắng
Gà gáy chó sủa chừ nghe văng vẳng
Phương cảnh u mị chừ bóng trăng thanh
Dẫm đá kéo dây chừ tứ vượt nhanh
Núi trơn êm ả chừ Dĩnh Dương khách
Sớm chiều tịch mịch thân như mây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.