Lý Kỳ 李頎 (690-751) người quận Triệu (nay thuộc huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), về sau sống tại Dĩnh Dương (nay thuộc Đăng Phong, tỉnh Hà Nam).

Tác phẩm tiêu biểu: Cổ tòng quân hành, Thính Đổng đại đàn Hồ già kiêm ký ngữ lộng Phòng cấp sự.

 

Tuyển tập chung