Nhà cỏ nhiều khi rỗi
Đến thăm sư phụ tôi
Trước mắt toàn cây cối
Suốt sáng không một lời
Suối nước, cảm lòng ta
Nguồn trong từ đây ra
Ngày kín tiếng trong núi
Ẩn rừng tùng, xóm xa
Núi trơ cách thân thế
Cùng lão sư chuyện trò
Tuyết sớm tụ thiền thất
Vượn chiều giỡn bàn hoa
Cày cấy xong đọc sách
Ruộng vườn ẩn khá lâu
Giã gạo cùng gánh nước
Đầm núi luận lẽ mầu
Mây trắng trôi vô định
Chí đạo chớ tìm cầu
Chỉ nguyền buông xuống hết
Nghiệp vi tế dày sâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)