18/01/2021 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô Tận thượng nhân Đông Lâm thiền cư
無盡上人東林禪居

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2012 10:06

 

Nguyên tác

草堂每多暇,
時謁山僧門。
所對但群木,
終朝無一言。
我心愛流水,
此地臨清源。
含吐山上日,
蔽虧松外村。
孤峰隔身世,
百衲老寒暄。
禪戶積朝雪,
花龕來暮猿。
顧余守耕稼,
十載隱田園。
蘿筱慰舂汲,
巖潭恣討論。
泄雲豈知限,
至道莫探元。
且願啟關鎖,
於焉微尚存。

Phiên âm

Thảo đường mỗi đa hạ,
Thời yết sơn tăng môn.
Sở đối đản quần mộc,
Chung triêu vô nhất ngôn.
Ngã tâm ái lưu thuỷ,
Thử địa lâm thanh nguyên.
Hàm thổ sơn thượng nhật,
Tế khuy tùng ngoại thôn.
Cô phong cách thân thế,
Bách nạp lão hàn huyên.
Thiền hộ tích triều tuyết,
Hoa kham lai mộ viên.
Cố dư thủ canh giá,
Thập tái ẩn điền viên.
La tiểu úy thung cấp,
Nham đàm tứ thảo luận.
Tiết vân khởi tri hạn,
Chí đạo mạc thám nguyên.
Thả nguyện khải quan toả,
Vu yên vi thượng tồn.

Bản dịch của Thông Thiền

Nhà cỏ nhiều khi rỗi
Đến thăm sư phụ tôi
Trước mắt toàn cây cối
Suốt sáng không một lời
Suối nước, cảm lòng ta
Nguồn trong từ đây ra
Ngày kín tiếng trong núi
Ẩn rừng tùng, xóm xa
Núi trơ cách thân thế
Cùng lão sư chuyện trò
Tuyết sớm tụ thiền thất
Vượn chiều giỡn bàn hoa
Cày cấy xong đọc sách
Ruộng vườn ẩn khá lâu
Giã gạo cùng gánh nước
Đầm núi luận lẽ mầu
Mây trắng trôi vô định
Chí đạo chớ tìm cầu
Chỉ nguyền buông xuống hết
Nghiệp vi tế dày sâu
Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Vô Tận thượng nhân Đông Lâm thiền cư