Lưng người Ô Tôn đeo hai đao
Lưỡi sắc đứt lông gấm làm dải
Chuôi cầm thay gối ngủ trong lều
Phi ngựa chém băng trên đồn ai
Đeo dao ma quái chạy tan tác
Ngời ngời ánh thép loá biển cát
Phiến ngọc non âm làm đá mài
Nghiêng sông Độc Lưu rửa mới sạch
Bình phong chủ nhân vẽ kỳ lạ
Bao sắt vòng vàng khéo điểm tô
Quay đầu chăm chú không chớp mắt
Lòng ta chợt nảy thú giang hồ


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)